Novinky na těchto stránkách

V Brně 4. 4. 2024
Drazí věřící,
dne 3. dubna ve 13.50 o středě velikonočního oktávu zemřel v chlapeckém gymnáziu Kněžského bratrstva sv. Pia X. ve Wangsu ve Švýcarsku emeritní biskup churský Msgr. Vitus Huonder. Pohřeb bude mít 17. dubna v Ecône, kde bude uložen do krypty.
V posledních dnech u lůžka umírajícího bděli na modlitbách kněží Kněžského bratrstva a žáci gymnázia. Msgr. Huonder obětoval utrpení své těžké nemoci za obnovu Církve a za Kněžské bratrstvo sv. Pia X., které v posledních letech hájil a na jehož boji za obnovu víry a autentického kněžství se aktivně podílel. Navštívil i brněnské děkanství, kde věřícím objasnil svoji cestu k vyznání plnosti tradice a prohlásil, jak to činíval i jinde, že cesta Kněžského bratrstva je jedinou autentickou cestou obnovy Církve a že je Bohu vděčný za to, že ji nalezl.
Papeže Františka ctil jako hlavu Církve, v době svého pověření kontakty s FSSPX navrhoval papežovi vstřícnost a velkorysost vůči FSSPX (jeho návrhem bylo i udělení zpovědní jurisdikce a řešení jurisdikce pro sňatky) a kněze FSSPX později nabádal k modlitbě za papeže: „Za obrácení papeže se musíme modlit, protože hlásá hereze.“
Modleme se za duši tohoto zbožného a věrného biskupa, který zemřel sice utrpením překypující, ale pokojnou, obětovanou, svatou smrtí, v naději, že i on na nás na věčnosti před trůnem Nejvyššího a Panny Marie bude vzpomínat.
P. Tomáš Stritzko FSSPX – děkan

PŘEHLEDOVÁ MAPA ČESKÉHO APOŠTOLÁTU

  8.   4. - (MP3) P. Stritzko - Zvěstování bl. Panny Marie, Brno, 8. 4. 2024

  8.   4. - (MP3) P. Stritzko - Zelený čtvrtek, Brno, 28. 3. 2024

  8.   4. - (MP3) P. Stritzko - Sv. Tomáše Akvinského, Brno, 7. 3. 2024

  5.   4. - Nový leták č. 198 / květen - červen

13.   3. - (MP3) P. Stritzko - Pokání se vztahuje k oltáři, Boršov nad Vltavou, 18. 2. 2024

  2.   2. - (MP3) P. Stritzko - Postní čas v životě křesťana, Zlaté Hory, 28. 1. 2024

  2. 10. - Představení sester bratrstva sv. Pia X.

Modlitba za svatořečení J. E. arcibiskupa Marcela Lefebvra

Pane Ježíši, věčný veleknězi, ve své dobrotě jsi povolal svého věrného služebníka Marcela Lefebvra k biskupskému úřadu a udělil mu milost být neohroženým obhájcem oběti Mše svaté, katolického kněžství, Tvé svaté Církve a Apoštolského stolce, odvážným apoštolem Tvého království na zemi, ve víře horlivým služebníkem Tvé nejsvětější Matky a zářným příkladem lásky, pokory a všech ctností.
Proto Tě prosíme, uděl nám s ohledem na jeho zásluhy milosti, které si vyprošujeme, abychom jej pro jeho mocnou přímluvu spatřili jednoho dne povýšeného k úctě oltáře.
Amen.

Úvod

1. České země přináležejí v rámci Kněžského bratrstva sv. Pia X. k „Rakouskému“ distriktu, proto veškerý apoštolát konaný na našem území jménem FSSPX podléhá výlučně představenému tohoto distriktu, který má pravomoci na úrovni místního ordináře. Představený distriktu je podřízen přímo generálnímu představenému FSSPX. Biskupové FSSPX jsou pouze biskupy světícími a nemají z titulu svého svěcení žádnou jurisdikci.

2. Představeným našeho distriktu nebyla v Českých zemích žádná laická organizace pověřena FSSPX zastupovat a jménem FSSPX hovořit. Jedinými autentickými informačními orgány FSSPX v českém jazyce jsou tyto internetové stránky a Informační leták Kněžského bratrstva sv. Pia X. Odkazy na jiných internetových stránkách jsou námi nevyžádané.

3. Autorskými právy na všechny texty členů FSSPX disponuje vedení FSSPX, jediným uživatelem v ČR je kromě našeho děkanství Dědictví Svatováclavské.